ลิ้มสรรเพชญ์, .... (2016). การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังเก็บสำเนาเอกสาร : กรณีศึกษาด้านเอกสารสินค้าออก บริษัท ABC จำกัด (มหาชน). Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from