ลิ้มสรรเพชญ์, .... 2016 Oct 20. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังเก็บสำเนาเอกสาร : กรณีศึกษาด้านเอกสารสินค้าออก บริษัท ABC จำกัด (มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1