ลิ้มสรรเพชญ์, สิทธิรัตน์. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังเก็บสำเนาเอกสาร : กรณีศึกษาด้านเอกสารสินค้าออก บริษัท ABC จำกัด (มหาชน)." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Nov. 2021