ลิ้มสรรเพชญ์, สิทธิรัตน์. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังเก็บสำเนาเอกสาร : กรณีศึกษาด้านเอกสารสินค้าออก บริษัท ABC จำกัด (มหาชน)" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)