ตุ้มชัยพร, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from