ตุ้มชัยพร, พิมพ์ชนก. "การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2020