ตุ้มชัยพร, พิมพ์ชนก. "การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)