หอสกุล, ณัฐภัทร. "รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการทำการหัตถการ ของบริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020