หอสกุล, ณัฐภัทร. "รูปแบบการจัดการสินค้าคงคลังเครื่องมือทางการแพทย์ ประเภทอุปกรณ์สำหรับการทำการหัตถการ ของบริษัทจัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)