อ้นเมฆ, สราวุธ. "การศึกษาการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าบริษัท ABC จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 22 Jan. 2020