อ้นเมฆ, สราวุธ. "การศึกษาการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าบริษัท ABC จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)