ลิ้มภูมิศักดิ์, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน). Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from