ลิ้มภูมิศักดิ์, .... 2016 Oct 20. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1