ลิ้มภูมิศักดิ์, ภากร. "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020