ลิ้มภูมิศักดิ์, ภากร. "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)