กันภัย, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง): กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from