กันภัย, .... 2016 Oct 20. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง): กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1