กันภัย, สุพรรณิการ์. "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง): กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Sep. 2020