กันภัย, สุพรรณิการ์. "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา (ยางแท่ง): กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)