ทิพย์ศรีราช, .... (2016). ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from