ทิพย์ศรีราช, .... 2016 Oct 20. ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1