ทิพย์ศรีราช, กิตติศักดิ์. "ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Nov. 2021