ทิพย์ศรีราช, กิตติศักดิ์. "ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถบรรทุกของบริษัท ABC" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)