ไหลวารินทร์, .... (2016). การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อประสิทธิภาพของ RFID ใน การจัดการคลังสินค้าเขตปลอดอากร (FREE ZONE) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from