ไหลวารินทร์, .... 2016 Oct 20. การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อประสิทธิภาพของ RFID ใน การจัดการคลังสินค้าเขตปลอดอากร (FREE ZONE) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1