ไหลวารินทร์, พีร์. "การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อประสิทธิภาพของ RFID ใน การจัดการคลังสินค้าเขตปลอดอากร (FREE ZONE) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022