ไหลวารินทร์, พีร์. "การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อประสิทธิภาพของ RFID ใน การจัดการคลังสินค้าเขตปลอดอากร (FREE ZONE) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)