สังข์สุวรรณ, .... (2016). การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท M3. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from