สังข์สุวรรณ, .... 2016 Oct 20. การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท M3. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1