สังข์สุวรรณ, ธนกชมน. "การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท M3." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022