สังข์สุวรรณ, ธนกชมน. "การลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท M3" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)