เขียวเขว้า, .... (2016). การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าสารเคมี กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from