เขียวเขว้า, .... 2016 Oct 20. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าสารเคมี กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1