เขียวเขว้า, อรุโณทัย. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าสารเคมี กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022