เขียวเขว้า, อรุโณทัย. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าสารเคมี กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)