สังข์เพ็ชรรัตน์, .... (2016). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา : คลังสินค้า XYZ. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from