สังข์เพ็ชรรัตน์, .... 2016 Oct 20. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา : คลังสินค้า XYZ. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1