สังข์เพ็ชรรัตน์, ชนันภรณ์. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา : คลังสินค้า XYZ." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 18 Sep. 2019