สังข์เพ็ชรรัตน์, ชนันภรณ์. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา : คลังสินค้า XYZ" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)