จิโนคำ, .... (2016). ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้น. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from