จิโนคำ, .... 2016 Oct 20. ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้น. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1