จิโนคำ, ศิรัสวยา. "ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้น." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Jan. 2020