พันทวีศักดิ์, ยุวรีย์. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและพัฒนาระบบรับ คำสั่งซื้อออนไลน์ กรณีศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020