พันทวีศักดิ์, ยุวรีย์. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและพัฒนาระบบรับ คำสั่งซื้อออนไลน์ กรณีศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)