ผันเผยผล, ณัฒฐิญา. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเอกสาร กรณีศึกษา : ฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนสินค้าเข้า ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/30>. Date accessed: 21 sep. 2020.