ผันเผยผล, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเอกสาร กรณีศึกษา : ฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนสินค้าเข้า ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from