ผันเผยผล, .... 2016 Oct 20. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเอกสาร กรณีศึกษา : ฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนสินค้าเข้า ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1