พันชนะ, .... (2016). การศึกษาการนำทฤษฎีการจัดเส้นทางมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางในงานตรวจสอบภายในของ บริษัท ABC POWER จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from