พันชนะ, .... 2016 Oct 20. การศึกษาการนำทฤษฎีการจัดเส้นทางมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางในงานตรวจสอบภายในของ บริษัท ABC POWER จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1