พันชนะ, ศักดา. "การศึกษาการนำทฤษฎีการจัดเส้นทางมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางในงานตรวจสอบภายในของ บริษัท ABC POWER จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022